انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- اعضای هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۸ | 
رئیس انجمن/ عضو اصلی
دکتر صابر شیبانی
پست الکترونیکی: sbrsheibani@yahoo.co.uk  
محل کار: دانشگاه شهید بهشتی


نائب رئیس انجمن/ عضو اصلی
دکتر محمد ذکایی
پست الکترونیکی: mo_zokaei@yahoo.com
محل کار: دانشگاه شهید بهشتی


خزانه دار/ عضو اصلی
مجتبی عابد
پست الکترونیکی: actuarabed@gmail.com
محل کار: بیمه مرکزی


عضو اصلی
دکتر رحیم شهلایی
پست الکترونیکی: rahimshahlaee@hotmail.com
محل کار: دانشگاه شهید بهشتی


عضو اصلی
دکتر رحیم محمودوند
پست الکترونیکی: r.mahmodvand@gmail.com
محل کار: دانشگاه بوعلی همدان


دبیر انجمن/ عضو اصلی
ریحانه جناتی کاشانی
پست الکترونیکی: r.jannati.k@gmail.com 
محل کار: شرکت بیمه ملت


عضو اصلی
دکتر مریم تیموریان
پست الکترونیکی: teimorymar@gmail.com
محل کار: دانشگاه آزاد رودهن


عضو علی البدل
دکتر شیرین شعاعی
پست الکترونیکی:  shirin_shoaee@aut.ac.ir
محل کار: دانشگاه شهید بهشتی


عضو علی البدل
حمید ندیمی
پست الکترونیکی:  mail4hamidnadimi@gmail.com
محل کار: شرکت بیمه آسیا


بازرس
دکتر امین حسن زاده
پست الکترونیکی: am_hassanzadeh@sbu.ac.ir 
محل کار: دانشگاه شهید بهشتی


بازرس علی البدل
خشایار تشت زر
آدرس الکترونیکی:  khashayar97@gmail.com
محل کار: شرکت بیمه میهن
نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.102.11.fa
برگشت به اصل مطلب