انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- اخبار کمیته ها
اخبار کمیته ها: برگزاری اولین جلسه کمیته درمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/3 | 
​برگزاری اولین جلسه کمیته درمان 

نخستین جلسه کمیته درمان انجمن بیمه و  مالی ایران با حضور اکثریت اعضای کمیته در تاریخ 1397/04/30 در معاونت فنّی بیمه البرز تشکیل گردید.

صورتجلسه
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.117.229.fa
برگشت به اصل مطلب