انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- کتاب ها
انتشار کتاب نظریه ریسک در بیمه‌های غیرزندگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/15 | 

کتاب نظریه ریسک در بیمه‌های غیرزندگی، تالیف جناب آقای دکتر امیرتیمور پاینده نجف‌آبادی، با همکاری پژوهشکدۀ بیمه به صورت الکترونیکی منشتر شد. در این کتاب به موضوع‌هایی چون معنا و مفهوم ریسک مروری بر توزیع‌های آماری پرکاربرد در بیم‌سنجی فرآیندهای تصادفی مروری برآمار بیزی معیارهای اندازه‌گیری و مقایسه ریسک‌ها تابع مطلوبیت اصول قیمت‌گذاری، رویکرد کلاسیک اصول قیمت‌گذاری، رویکرد باورمندی سیستم‌های پاداش جریمه بیمه‌های اتکایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.123.320.fa
برگشت به اصل مطلب