انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- مبانی نظری و تجربی
ارایه یک چارچوب جامع برای دسته بندی انواع روش های نوین ارزیابی ریسک.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/18 | 
قاسمی، شمسی.، رحیم محمودوند. (1393). 
ارایه یک چارچوب جامع برای دسته بندی انواع روش های نوین ارزیابی ریسک. 
فصلنامه نظریه های نوین اقتصاد. شماره ۲. 


 

چکیده
ارزیابی ریسک، که معمولا برای شناسایی، کنترل و کاهش پیامدهای خطرات بکار میرود، یکی از مراحل اصلی مدیریت ریسک است و برای انجام آن روشهای مختلفی در حوزههای مختلف مطرح شده است. در پژوهش های مرتبط با این حوزه اغلب به دسته بندی رویکردهای ارزیابی ریسک به دو رویکرد قطعی و احتمالی با روشهای کیفی، نیمه کمی و کمی پرداخته اند و نوع روش ذیل هر گروه را معرفی نموده اند. با این وجود بررسی ها نشان میدهد، شیوه واحدی که مورد قبول همه باشد برای قرار دادن یک روش در ذیل گروه های مختلف وجود ندارد. واضح است که این مسئله باعث سردرگمی محققان و ارزیابان در یافتن روش مطلوب برای ارزیابی ریسک می شود. بررسی این موضوع و یافتن یک پاسخ قابل قبول برای آن، هدف اصلی این مقاله است. در این مقاله به معرفی و تشریح معیارهای مختلفی برای انتخاب روش های ارزیابی ریسک پرداخته شده است. این معیارها شامل هدف ارزیاب ریسک در حوزه مورد مطالعه، شیوه جمع آوری داده ها، مقیاس اندازه گیری متغیرها و در نهایت روش تجزیه و تحلیل داده ها هستند. بر اساس معیارهای جدید، چارچوبی جامع برای دسته بندی این روش ها ارایه شده است. بیان مثال هایی از انواع روشهای مختلف ارزیابی ریسک و موارد استفاده آنها از دیگر مطالبی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find-1.128.249.fa.html
برگشت به اصل مطلب