انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- بیمه های صنعت
مقایسه دو دیدگاه مختلف در کاربرد روش حالات خطا و تجزیه و تحلیل اثرات آن برای ارزیابی ریسک: مطالعه موردی پالایشگاه گاز ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/18 | 
شمسی قاسمی، کاظم یاوری، رحیم محمودوند، بهرام سحابی (۱۳۹۳).
مقایسه دو دیدگاه مختلف در کاربرد روش حالات خطا و تجزیه و تحلیل اثرات آن برای ارزیابی ریسکمطالعه موردی پالایشگاه گاز ایران ، 
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی ، شماره ۴۲چکیده
ارزیابی ریسک، که معمولاً برای شناسایی، کنترل و کاهش پیامدهای خطرات به کار می رود، یکی از مراحل اصلی مدیریت ریسک است و برای انجام آن روش های مختلفی در حوزه های مختلف مطرح شده است. محققین رویکردهای ارزیابی ریسک را بر اساس دو دیدگاه مختلف در دو دسته قطعی و احتمالی قرار داده اند. با این وجود بررسی ها نشان می دهد که تعدادی از روش های ارزیابی ریسک توسط عده ای از محققان به عنوان روش احتمالی و در عین حال توسط برخی دیگر به عنوان روش قطعی معرفی و به کار گرفته شده اند. در این مقاله روش FMEA به عنوان یکی از این روش ها که کاربرد گسترده ای نیز برای ارزیابی ریسک صنایع فرایندی دارد، مورد مطالعه قرار گرفته است و منطقی بودن تعلق آن به هر دو دسته ی قطعی و احتمالی بررسی شده است. در پایان، یک مطالعه تجربی در یک پالایشگاه گاز نمونه، برای نشان دادن اهمیت دو دیدگاه در ارزیابی ریسک این حوزه انجام و نتایج آن ارایه شده است. نتایج حاصل از مطالعه ی تجربی نشان می دهند که دیدگاه احتمالی می تواند نتایج مطمئن تری نسبت به دیدگاه قطعی ارائه کند.
دانلود

نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.142.259.fa
برگشت به اصل مطلب