انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- اعضای هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/7/8 | 
رئیس انجمن/ عضو اصلی
آقای دکتر صابر شیبانی
پست الکترونیکی: sbrsheibaniyahoo.co.uk  
محل کار: دانشگاه شهید بهشتی


نائب رئیس انجمن/ عضو اصلی
آقای دکتر رحیم محمودوند
پست الکترونیکی: r.mahmodvandgmail.com
محل کار: دانشگاه بوعلی همدان


خزانه دار/ عضو اصلی
آقای مجتبی عابد
پست الکترونیکی: actuarabedgmail.com
محل کار: بیمه مرکزی


عضو اصلی
آقای دکتر امیر تیمور پاینده
پست الکترونیکی:
amirtpayandehgmail.com
محل کار: دانشگاه شهید بهشتی


عضو اصلی
آقای دکتر مرتضی اعلی بااف صباغی
پست الکترونیکی: 
maalabafatu.ac.ir
محل کار: موسسه آموزش عالی اکو


دبیر انجمن/ عضو اصلی
خانم دکتر شیرین شعاعی
پست الکترونیکی: 
shirin_shoaeeaut.ac.ir 
محل کار: دانشگاه شهید بهشتی


عضو اصلی
خانم دکتر زهرا برزگر
پست الکترونیکی: 
z.barzegar۴۰۷gmail.com  
محل کار: شرکت بیمه سامان


عضو علی البدل
خانم فاطمه سادات آل حسینی
پست الکترونیکی:  
alehosseinifatemehgmail.com
محل کار:شرکت بیمه کارآفرین


عضو علی البدل
آقای امیر الفت
پست الکترونیکی: 
amir_olfatyahoo.com
محل کار: شرکت بیمه البرز


بازرس اصلی
دکتر مریم تیموریان
پست الکترونیکی: teimorymargmail.com
محل کار: دانشگاه آزاد رودهن 
http://irsoa.ir/files/site1/yekta_program/upictures/a_raad.jpg   بازرس علی البدل
   آقای دکتر عباس راد
   آدرس الکترونیکی:  
rad.abbasgmail.com
   محل کار: دانشگاه شهید بهشتی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.102.11.fa
برگشت به اصل مطلب