انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران- نمایندگان انجمن
آیین‌نامۀ نمایندگان انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/3/5 | 

آیین‌نامۀ نمایندگان انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران

مقدمه

 انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران، برای بر‌آورده نمودن اهداف خود در کلیۀ زمینه‌ها، درهر دورۀ سه ساله در دانشگاه‌ها و مؤسسات داخل و خارج کشور افرادی را از میان اعضای پیوستۀ انجمن در محل خدمت آن‌ها، برای همکاری با انجمن طبق این آیین‌نامه انتخاب کرده و برای آن‌ها ابلاغ نمایندگی صادر می‌کند. در این آیین‌نامه منظور از انجمن، هیئت مدیره و نماینده به ترتیب انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران، هیئت مدیرۀ انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران و نمایندۀ انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران  در دانشگاه‌‌ها و مؤ‌سسات می‌باشد.

مشخصات عمومی: 

ماده 1- هیئت مدیره در هر مؤ‌سسه‌ای می تواند با مشورت و معرفی کتبی آن مؤ‌سسه نماینده‌ای را انتخاب نماید.

ماده 2- مسئولیت هماهنگی نمایندگان انجمن با کمیته نمایندگان است. کمیته نمایندگان می تواند یکی از اعضای کمیته را به عنوان مسئول کمیته نمایندگان انتخاب نماید.

ماده 3- مسئول کمیته نمایندگان موظف است مؤسسات و دانشگاه‏هایی را که دارای نماینده نمی‌باشند یا نماینده آنها فعال نیست، مشخص نماید تا در اسرع وقت  نماینده‌ای انتخاب یا جایگزین شود.

ماده 4- نمایندگان انجمن مو‌ظفند مشکلات و پیشنهادهای مربوط به حوزۀ نمایندگی خود را با مسئول کمیته نمایندگان در میان گذارند.

ماده 5- مسئول کمیته نمایندگان موظف است مسائل مربوط به امور نمایند‌گان انجمن و مشکلات آن‏ها را به اطلاع هیئت مدیره برساند.

ماده 6- نماینده انجمن موظف است در مجامع عمومی انجمن شرکت نماید. مسئولان مجامع تسهیلات لازم را برای شرکت آن‌ها در مجامع فراهم آورند.

ماده 7- مدت نمایندگی انجمن برای یک دورۀ سه ساله است و با پیشنهاد مسئول کمیتۀ نمایندگان انجمن و موافقت نماینده و تصویب هیئت مدیره می‌تواند تمدید شود.

تبصره1- برای مسئول کمیته نمایندگان و نمایندگان احکام رسمی صادر شده و گواهی انجام همکاری برای ارائه به مؤسسه یا دانشگاه ذیربط صادر خواهد شد.  

ماده 8- انجمن هر دو سال یک‌بار با همکاری مسئول کمیتۀ نمایندگان یک نفر نمایندۀ نمونه را انتخاب و به نحو مقتضی در یکی از مجامع از وی تقدیر به عمل خواهد آمد.

و‌‌ظایف نمایندۀ انجمن:

ماده 9- نمایندۀ انجمن در امور زیر با انجمن همکاری می‌نماید:

9-1- مشارکت در اجرای اهداف و رسالت‌های انجمن.

9-2- تلاش برای جذب مؤسسۀ ذیربط به عضویت در انجمن.

9-3-نصب یا توزیع آگهی‏ها، پوسترهای کنفرانس‏ها و همایش‏های انجمن، فرم‏ها، بروشورها و آخرین شمارۀ نشریات انجمن و اعلان به موقع آنها.

9-4- تشویق افراد واجد شرایط برای عضویت.

9-5- جمع‏آوری و توزیع فرم درخواست عضویت، کنترل دقیق مندرجات فرم‏های تکمیل شده به ویژه قسمت آدرس پستی و پست الکترونیک و ارسال آن‏ها به دبیرخانۀ انجمن در اولین فرصت.

9-6- تلاش برای معرفی مناسب انجمن در مؤسسۀ محل فعالیت در انواع مناسبت‌ها (جشن‌ها، همایش‌ها و...).

9-7- تشویق همکاران و اعضای انجمن در محل نمایند‌گی برای تهیۀ مقالات مناسب برای چاپ در نشریات انجمن.

9-8- توزیع نشریات دریافتی از انجمن به کتابخانه‏های محل نمایندگی.

9-9- تلاش برای جلب حمایت مالی و علمی مؤسسۀ ذیربط در جهت پیشبرد اهداف انجمن.

9-10- تهیه و ارسال اخبار مربوط به حوزۀ فعالیت‌های انجمن در محل نمایند‌گی و ارائۀ آن به انجمن برای درج در نشریات انجمن.

9-11- ارائۀ گزارش عملکرد حوزۀ نمایندگی خود در صورت نیاز و به ویژه در پایان هر دوره به مسئول کمیتۀ نمایندگان.

ماده 10- در صورتی که نمایندۀ انجمن به هر دلیل از ادامۀ و‌ظایف محوله خود معذور باشد لازم است مراتب را در اسرع وقت کتباً به مسئول نمایندگان اعلام نماید.

ماده 11: در صورتی که فعالیت‌های نماینده در راستای وظایف تعیین شده انجمن نباشد، انجمن می‌تواند نماینده جایگزین انتخاب کند.

این آیین ‏نامه در 11ماده تاریخ 17/10/94 در جلسۀ هیأت مدیرۀ انجمن علمی محاسبات بیمه و مالی ایران به تصویب رسید و از این تاریخ  قابل اجرا می‌باشد. 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران:
http://irsoa.ir/find.php?item=1.105.27.fa
برگشت به اصل مطلب